Lord Jagannath

  Sibu
Jay jagannath swami nayana patha gami bhaba tume. Jay jagannath🙏🙏🙏  
  Jai Jagannath   Lord Jagannath
  Sibu
Jay Mahaprabhu⚫❗⚫
Jay Jagannath🙏🙏🙏  
  Jai Jagannath   Lord Jagannath